Pro uchazeče

Dobrý den, na tomto místě najdete všechny potřebné informace, které se vám mohou hodit, když se ucházíte o přijetí na naši školu. Není toho málo, ale stojí to za to:)

Jak postupovat, chci-li studovat na Střední škole F. D. Roosevelta Brno:
    1. Vyplním PŘIHLÁŠKU KE VZDĚLÁVÁNÍ – studiu ve střední škole, forma vzdělávání – denní (obvykle to bývá růžový tiskopis)

  1. Na přihlášce si nechám potvrdit od dětského (praktického) lékaře svoji zdravotní způsobilost ke vzděláváním v daném oboru.
  2. Od základní školy si nechám potvrdit známky za poslední dva ročníky základní školy. Pokud nejsem žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil povinnou školní docházku. Případně přinesu s přihláškou originály vysvědčení, které si škola okopíruje a originály mi vrátí. Pokud je na vysvědčení místo známek slovní hodnocení, musí se toto hodnocení převést na známky. Převedení provede základní škola, která vysvědčení vystavila.
  3. Doporučení k zařazení žáka do školy podle § 16 odstavec 9 školského zákona (toto doporučení vydává školské poradenské zařízení a to je buď pedagogicko-psychologická poradnanebo speciálně pedagogické centrumpodle typu zdravotního postižení uchazeče.) Doložím k přihlášce doporučení ze speciálně pedagogického centra (SPC), případně pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Doporučení mi vydá to SPC, PPP v jehož evidenci jsem veden. Objednat se musím co nejdříve, lhůty pro objednání jsou dlouhé. Do SPC si vezmu s sebou lékařské zprávy o svém zdravotním stavu (nesmí být starší jak 6 měsíců) a ostatní podklady, aby poradenský pracovník mohl posoudit moje vzdělávací potřeby.
  4. Přihlášku se všemi dalšími přílohami donesu (pošlu) do školy tak, aby byla doručena do školy nejpozději 1. března.
  5. Zápisový lístek
    Vydává základní škola, kterou navštěvuji. Pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště. Podrobnosti viz. "Informace k vydávání zápisových lístků".