Historie školy

Historie školy a současnost (1954 - 2018)

Hlavní budova školy - zámeček Kociánka, Brno (1954 - 2007)

Historie školy je neodmyslitelně spojená s Centrem Kociánka. Ústav pro tělesně vadné byl založen v roce 1919 v renesančním zámečku na Kociánce. Zámeček a přilehlý park zakoupil „Spolek pro léčbu a výchovu mrzáčků a rachitiků“ aby sloužil pro vzdělávání tělesně postižených svěřenců. O velký rozvoj ve vzdělávání tělesně postižených se zasloužil první ředitel ústavu Jan Chlup.

1954

V září roku 1954 Krajský národní výbor v Brně zřídil Základní odbornou školu pro mládež vyžadující zvláštní péči – dvě třídy učňů dvouletého oboru a tímto datem začíná historie naší školy. Od roku 1956 se škola rozšířila a nabízela tříleté učební obory: brašnář, zahradník, zámečník a krejčí. V roce 1981 dostala škola název „Střední odborné učiliště pro tělesně postiženou mládež“.

1989

Rok 1989 byl pro střední školu zlomový. V roce 1990 se stal ředitelem již Středního odborného učiliště a střední ekonomické školy pro tělesně postiženou mládež PaedDr. Vít Lepil, za jehož působení se nabídka oborů vzdělání rozšířila o rodinnou školu, praktickou školu tříletou, obchodní školu a ke každému oboru středního odborného učiliště (SOU) byl zřízen obor odborného učiliště (OU) - především pro žáky s kombinovanými vadami, a dále vzniklo dvouleté pomaturitní studium obchodní akademie. Velmi důležitou změnou pro žáky se středním a těžkým tělesným postižením bylo prodloužení vzdělání na obchodní akademii na pět let.

1995

Roku 1995 byl ředitelem školy jmenován RNDr. Jaromír Čech, který postupně zlepšoval vybavení tříd, zřídil učebny výpočetní techniky, ale narážel na nedostatečné prostorové zázemí pro tělesně postižené žáky. Škola sídlila v pronajatých prostorách areálu Centra Kociánka v šesti různých budovách a žáky dvou učebních oborů učitelé vzdělávali v pronájmu na ulici Staňkova 8a. Prostorové zázemí školy bylo pro handicapované žáky nedostatečné a hygienické podmínky neodpovídaly legislativě. Zřizovatel Jihomoravský kraj se v roce 2002 rozhodl koupit objekt bývalé budovy školy v bezprostřední blízkosti Centra Kociánka k rekonstrukci a dostavbě pro potřeby zdravotně postižených žáků naší střední školy.

2004

V září 2004 se stala ředitelkou školy Ing. Miroslava Zahradníková, kterou čekaly nové úkoly: doplnění vzdělávací nabídky o maturitní obor ekonomika v podnikání a dvouleté obory vzdělání - zpracovatel přírodních pletiv, provoz domácnosti a výroba bižuterie. Daleko složitějším úkolem byla realizace projektu „Rekonstrukce a dostavba nové budovy školy“. Získat finanční prostředky od zřizovatele a zapojit Evropské strukturální fondy do financování výstavby školy byl úkol nelehký. Stavba školy začala v červnu 2006 a předána do užívání byla v červenci 2007 firmou Moravostav, a.s., Brno.

Cesta handicapovaných vedla v minulosti z jejich naprosté izolace od veřejnosti k rovnoprávnému občanství, od odmítavého pochybovačného zapírání se k postupnému poznávání vlastní identity, ze samoty do společenství zdravých. Tělesné postižení zasahuje člověka nejen v jeho habitu, ale v celé jeho osobnosti – sebeuvědomění, temperamentu, emocích, postojích, ve vztahu ke světu, tedy i k jeho učitelům (Borůvková, 2004).

Současnost

skola

Budova školy (2007 - dosud)

2007

Dne 3. září 2007 byl slavnostně zahájen nový školní rok v prostorách auly školy. Především žáci druhých a vyšších ročníků byli prostorami budovy, její barevností a bezbariérovostí přímo nadšeni a s novými prostorami se všichni velmi rychle sžili. Slavnostní otevření nové budovy školy proběhlo 16. listopadu 2007 za účasti Ing. Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, velvyslance USA v České republice a dalších významných hostů.

2008

Od 1. září 2008 přešel odborný výcvik realizovaný Centrem Kociánka pod střední školu. Obory vzdělání zahradník, zahradnické práce, brašnář, brašnářské a sedlářské práce, krejčí a elektromechanik zůstaly v pronajatých prostorách Centra Kociánka. Odborný výcvik oboru vzdělání - provoz domácnosti a zpracovatel přírodních pletiv byl umístěn do prostor školy. Prostory nové budovy bylo třeba upravit a dovybavit pro potřeby odborného výcviku.

Pro jednotlivá patra školy jsou charakteristické barvy, první patro je modré, druhé zelené, třetí žluté a čtvrté červené. V přízemí školy se nachází výdejna stravy, šatny žáků, dílna praktické školy, dílna odborného výcviku oboru výroba bižuterie, odborná učebna fyziky a elektrotechniky, a malá tělocvična s potřebným zázemím. Ve zbylých patrech jsou kmenové učebny a po jedné učebně výpočetní techniky v každém patře. Nezbytná administrativa a vedení sídlí v druhém patře. Třetí patro je obsazeno dílnami odborného výcviku. Ve čtvrtém patře se nachází chlouba školy – aula, ve které probíhají slavnostní předávání vysvědčení, divadelní představení a další významné akce školy.

Chodby a volné prostory školy jsou vyzdobeny výrobky žáků jednotlivých oborů vzdělání a květinami, o které pečují žáci zahradnických oborů. Severní trakt školy tvoří rampy, umožňující bezbariérový přístup především vozíčkářům.

Nová bezbariérová budova školy je velkou výhodou pro zdravotně postižené žáky. Umožňuje kvalitní vzdělávání ve všech nabízených oborech vzdělání, ale je třeba ji neustále dovybavovat a modernizovat. Prioritou školy je realizovaná modernizace počítačů v učebnách ICT, pořízení počítačů do kmenových učeben a instalace interaktivních dataprojektorů v učebnách.

Vzhledem k ubytovacím potřebám středně a těžce tělesně postižených žáků je velkou výhodou sousedství školy s Centrem Kociánka. Centrum zabezpečuje ubytování, celodenní stravování, rehabilitace a další mimoškolní aktivity pro své klienty, kteří jsou také žáky školy.

Brno, 2012