Potřebné dokumenty

Které dokumenty je potřeba předložit, abys u nás mohl/a studovat?

 1. Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole s potvrzenými známkami za poslední dva ročníky základní školy. Nezbytným předpokladem pro přijetí je splněná povinná školní docházka.

https://www.msmt.cz/file/54094/

 1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ve vybraném oboru vzdělání. (Potvrzuje lékař rovnou do přihlášky).
 1. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami formou zařazení do školy zřízené pro žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona (vydá SPC, PPP).

  Přihlášku se všemi dalšími přílohami odevzdám do školy nejpozději 1. března.

  Přejeme vám hodně úspěchů při přijímacím řízení!

  Více informací o přijímacím řízení

 2. Zápisový lístek. Po úspěšném složení přijímací zkoušky je potřeba odevzdat zápisový lístek, a to do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. (Teprve po jeho odevzdání se stávám žákem/ studentem školy.) Zápisový lístek vydává základní škola, kterou navštěvuji. Pokud nejsem žákem ZŠ, požádám o vydání zápisového lístku krajský úřad podle místa trvalého bydliště.

  http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/oddeleni_vzdelavani/zapisove-listky