Potřebné dokumenty

Které dokumenty je potřeba předložit, abys u nás mohl/a studovat

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

Přílohy k přihlášce:

 1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

 2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
  Známky z posledních dvou ročníků základní školy potvrzené základní
  školou.
  Pokud je na vysvědčení slovní hodnocení, musí být převedeno na známky.
  (Provede základní škola, která vysvědčení vystavila.)
  Nejsem-li právě žákem základní školy, musím k přihlášce přiložit úředně
  ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých jsem plnil/a
  povinnou školní docházku. (Pokud donesu originály vysvědčení, naše škola si
  pořídí ověřené kopie.)

 3. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se
  speciálními vzdělávacími potřebami formou zařazení do školy zřízené pro
  žáky podle § 16 odst. 9 školského zákona (vydá SPC, PPP).

  Přihlášku se všemi dalšími přílohami nahraji do systému nebo odevzdám do školy
  nejpozději 20. února.

   Více informací o přijímacím řízení