Volby do školské rady

Počet členů školské rady je stanoven na devět, přičemž třetinu členů volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci školy ze svých řad, třetina je volena z pedagogických pracovníků dané školy a třetinu jmenuje zřizovatel.


VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY


z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků školy
- volí zletilí žáci školy a zákonní zástupci žáků


z řad pedagogických pracovníků školy
- volí pedagogičtí pracovníci školy


Ředitelka školy tímto vyhlašuje volby do školské rady.
Datum konání voleb: 2. října 2020 od 7:30 do 14:00
Místo konání voleb: Brno, Křižíkova 11, budova školy
Evidence kandidátů: v době od 14. do 25. září 2020
Návrhy kandidátů:
• předejte osobně na sekretariátě školy - Brno, Křižíkova 11 (kandidaturu lze přímo podepsat na přihlašovací lístky, které jsou k dispozici na vrátnici)
• zašlete poštou na adresu ředitelství školy
Seznam navržených kandidátů (kandidátní listina), kteří s kandidaturou budou souhlasit, bude zveřejněn na INFORMAČNÍ TABULI ŠKOLY, Křižíkova 11, Brno dne 29. 9. 2020.
Při organizaci voleb bude dbáno na dodržování ochrany osobních údajů.


V Brně dne 11. září 2020                                                                    Ing. Miroslava Zahradníková
                                                                                                                      ředitelka školy

CELÝ DOKUMENT VE FORMÁTU PDF